Hlavná navigácia
Úvod

Všeobecné obchodné podmienky

Activa Slovakia s.r.o.
Štúrova 13

814 99 Bratislava

IČ0 35787180

IČ DPH SK2020278095

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Activa Slovakia s.r.o. so sídlom Štúrova 13, 814 99 Bratislava, IČ0 35787180, IČ DPH SK2020278095, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 21619/B.

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „podmienky“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho – spoločnosti Activa Slovakia s.r.o. (ďalej len „ACTIVA“ alebo aj „predávajúci“) a kupujúceho pri dodávkach kancelárskeho materiálu, drogistického tovaru, občerstvenia a ďalšieho tovaru zo sortimentu spoločnosti ACTIVA kupujúcemu na základe jeho objednávky.

 

2. Zaslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, ktorý tak učinil, že je s týmito VOP uzrozumený a že ich v celom rozsahu akceptuje. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti ACTIVA, ktorí jej pošlú objednávku. ACTIVA spolu s kupujúcim vylučujú použitie akýchkoľvek obchodných podmienok kupujúceho na ich zmluvný či obchodný vzťah.

3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA www.activa.sk alebo https://obchod.activa.sk . Spoločnosť ACTIVA si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť či zmeniť pričom upravené či zmenené VOP spoločnosť ACTIVA zverejní na www.activa.sk alebo https://obchod.activa.sk s uvedením dátumu účinnosti. V prípade rozporu či sporu vo vzťahu medzi ACTIVA a kupujúcim sa daná situácia resp. prípad bude riešiť podľa VOP platných a zverejnených v čase zaslania objednávky kupujúcim.

4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou ACTIVA a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

5. Tovar dodávaný spoločnosťou ACTIVA nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu určený k ďalšiemu predaju.

II. Základné definície a pojmy

1. Kupujúci je podnikateľský subjekt, tj. podnikajúca fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „kupujúci“), ktorý v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, osobne, poštou, e-mailom, prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti ACTIVA www.activa.sk alebo http://obchod.activa.sk) objednávku tovaru do spoločnosti ACTIVA.

2. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v aktuálnom katalógu spoločnosti ACTIVA alebo na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA www.activa.sk alebo https://obchod.activa.sk s názvom a katalógovým číslom (ďalej len „tovar“).

3. Plnením sa rozumie tovar dodávaný spoločnosťou ACTIVA v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len „plnenie“)

4. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči spoločnosti ACTIVA, s cieľom obdržať od nej plnenie.

5. Mimokatalógový tovar je tovar upravený podľa priania kupujúceho (napríklad ale nielen: potlač, výšivka, razba podľa priania kupujúceho), alebo tovar, ktorý sa nenachádza v katalógu spoločnosti ACTIVA a bol zabezpečený pre kupujúceho na základe jeho písomnej alebo e-mailovej požiadavky.

III. Objednávanie tovaru

1. Objednávka môže byť spoločnosti ACTIVA zaslaná poštou na adresu spoločnosti ACTIVA, tak ako je uvedené v katalógu alebo na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA, podaná telefonicky na telefónne číslo spoločnosti ACTIVA, tak ako je uvedené v katalógu alebo na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA, poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti ACTIVA, tak ako je uvedené v katalógu alebo na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA alebo vytvorená prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA na adrese www.activa.sk alebo https://obchod.activa.sk.

2. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:

a) Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón a e-mailovú adresu).

b) Kód objednávaného tovaru podľa katalógu a poprípade tiež jeho popis.

c) Množstvo objednávaného tovaru.

d) Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho).

e) Deň dodania tovaru, ak sa kupujúci dohodne so spoločnosťou ACTIVA odlišne od uvedených VOP.

f) Meno, priezvisko a podpis osoby (neplatí pre internetové a e-mailové objednávky), oprávnenej za kupujúceho jednať, prípadne tiež odtlačok pečiatky kupujúceho.

g) Meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec).

3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Spoločnosť ACTIVA sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti ACTIVA sa objednávka považuje za úplnú.

4. Na základe písomnej, elektronickej alebo e-mailovej požiadavky kupujúceho resp. ním poverenej osoby, môže spoločnosť ACTIVA objednať, kúpiť a naskladniť mimokatalógový tovar pre potreby kupujúceho. Od požiadavky/objednávky/kúpnej zmluvy tohto charakteru kupujúci nemôže odstúpiť a od predávajúceho je povinný všetok tento mimokatalógový tovar odobrať v lehote najviac 7 kalendárnych dní od dátumu naskladnenia tohto mimokatalógového tovaru predávajúcim - spoločnosťou ACTIVA a tento mimokatalógový tovar predávajúcemu - spoločnosti ACTIVA zaplatiť v lehote splatnosti uvedenej na príslušnom daňovom doklade. Kupujúci nemá právo mimokatalógový tovar predávajúcemu vrátiť ani odmietnuť jeho prevzatie od predávajúceho.

5. Ihneď po doručení úplnej objednávky je spoločnosť ACTIVA povinná skontrolovať, či má požadovaný tovar na sklade. Ak požadovaný tovar nie je na sklade, prípadne nie je k dispozícii v požadovanom množstve, kontaktuje spoločnosť ACTIVA kupujúceho a ponúkne mu dodanie alternatívneho tovaru. Ak je dodanie požadovaného tovaru možné iba v dlhšom dodacom termíne, spoločnosť ACTIVA kupujúceho na túto skutočnosť upozorní.

6. Telefonické hovory so spoločnosťou ACTIVA môžu byť monitorované.

7. Zákazník berie objednaním tovaru na vedomie, že pri tovare podliehajúcemu zákonnej povinnosti informovanosti o bezpečnom zaobchádzaní a nebezpečných látkach sú bezpečnostné listy a bezpečnostné upozornenia uverejnené na e-shope spoločnosti ACTIVA.

 

IV. Kúpna cena tovaru

1. Kúpna cena tovaru bude určená podľa aktuálneho katalógu spoločnosti ACTIVA. Spoločnosť ACTIVA poskytne kupujúcemu na jeho žiadosť tlačený katalóg platný pre dané obdobie. Tlačený katalóg je vydávaný spravidla pre obdobie jedného roka a je určený výhradne pre podnikateľské subjekty. Aktuálny katalóg je dostupný na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA na adrese www.activa.sk alebo https://obchod.activa.sk. Ceny uvedené v katalógu ACTIVA ako aj ceny uvedené na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA sú uvedené v EUR bez 20 % DPH. V prípade rozdielu medzi cenou uvedenou v tlačenom katalógu spoločnosti ACTIVA a cenou uvedenou na www.activa.sk alebo https://obchod.activa.sk platí cena uvedená na www.activa.sk alebo https://obchod.activa.sk.

2. Spoločnosť ACTIVA si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru oproti cene uvedenej v tlačenom katalógu v prípade výrazných a preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. Spoločnosť ACTIVA bude kupujúceho o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať na svojich internetových stránkach www.activa.sk alebo https://obchod.activa.sk.

3. Záväzná kúpna cena tovaru je určovaná podľa aktuálneho katalógu spoločnosti ACTIVA zverejneného na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA na adrese www.activa.sk alebo https://obchod.activa.sk.

4. Ak kupujúci neuvedie na objednávke, že objednáva tovar za ceny podľa tlačeného katalógu spoločnosti ACTIVA, má sa nevyvrátiteľne za to, že objednáva tovar za ceny uvedené v katalógu zverejnenom na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA na adrese www.activa.sk alebo https://obchod.activa.sk. Pokiaľ kupujúci do objednávky uvedie, že objednáva tovar podľa tlačeného katalógu a aktuálna cena tovaru je od uvedenej ceny odlišná, a pokiaľ o tejto zmene ešte nebol informovaný, je spoločnosť ACTIVA povinná kupujúceho dodatočne o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať a zistiť, či na objednávke trvá v prípade zvýšenej ceny.

5. V prípade, že sa spoločnosti ACTIVA nepodarí kupujúceho kontaktovať podľa predchádzajúceho odseku v dostatočnom predstihu tak, aby objednaný tovar mohol byť dodaný v lehote podľa čl. VII. bod 2., je spoločnosť ACTIVA povinná dodať tovar za cenu uvedenú v tlačenom katalógu.

V. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Doručením úplnej objednávky kupujúceho spoločnosti ACTIVA podľa čl. III. bod 1. dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza:

a) okamihom doručenia úplnej objednávky spoločnosti ACTIVA za predpokladu, že kupujúci tovar objednáva za aktuálnu cenu,

b) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním tovaru za zmenenú cenu podľa čl. IV. bod 4.,

c) okamihom uplynutia lehoty na kontaktovanie kupujúceho podľa čl. IV. bod 5.,

d) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním alternatívneho tovaru alebo s dodaním tovaru v dlhšom dodacom termíne podľa čl. III. bod 5., podľa toho, čo nastane neskôr.

VI. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti ACTIVA uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.

2. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti ACTIVA uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie príjmový pokladničný doklad alebo doklad z registračnej pokladne vystavený zákazníkovi spoločnosťou ACTIVA.

3. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť ACTIVA na základe objednávky kupujúceho kupujúcemu dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť ACTIVA kupujúcemu vystaví.

4. V prípade, že spoločnosť ACTIVA kupujúcemu predmetný tovar podľa čl. III. bod 4. nedodá alebo nevyfakturuje v uvedenej lehote, kupujúci tým nie je zbavený povinnosti odobrať a zaplatiť všetok mimokatalógový tovar spoločnosťou ACTIVA zakúpený resp. zabezpečený výlučne pre potreby kupujúceho na základe písomnej,  elektronickej alebo e-mailovej objednávky kupujúceho resp. ním poverenej osoby. Kupujúci je povinný tento tovar odobrať od spoločnosti ACTIVA a spoločnosti ACTIVA tento tovar zaplatiť kedykoľvek na výzvu spoločnosti ACTIVA a to i po skončení spolupráce, avšak v maximálnej lehote 3 mesiace po ukončení spolupráce.

5. Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti ACTIVA podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou ACTIVA písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že kupujúci prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, stráca nárok na prípadné zľavy, akciové ponuky, bonusy či iné výhody poskytnuté mu spoločnosťou ACTIVA a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

6. V prípade kupujúceho, ktorý prekročí stanovenú dobu splatnosti, je spoločnosť ACTIVA oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia elektronickej pošty na zariadení kupujúceho. V takomto prípade, sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu spoločnosti ACTIVA, prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo kupujúceho.

7. Spoločnosť ACTIVA si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči spoločnosti ACTIVA neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť ACTIVA právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti ACTIVA uhradí.

VII. Podmienky dodania tovaru

1. Spoločnosť ACTIVA dodá kupujúcemu tovar na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe. Dopravné v hodnote 4,90 EUR bez DPH sa účtuje iba v prípade objednávky tovaru, ktorej celková hodnota nepresiahne sumu 49 EUR bez DPH (po uplatnení všetkých zliav). Dopravné nebude kupujúcemu účtované, pokiaľ sa bude jednať o dodatočné vykrytie objednávky kupujúceho alebo o jej čiastočné plnenie.

2. Ak nie je medzi spoločnosťou ACTIVA a kupujúcim dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť ACTIVA dodať objednaný tovar najneskôr do druhého pracovného dňa na území Západného a Stredného Slovenska a do dvoch pracovných dní na území Východného Slovenska (okrem SO, NE, sviatkov) od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude spoločnosti ACTIVA doručená v pracovné dni najneskôr do 16.00 hod. V prípade, že je objednávka doručená spoločnosti ACTIVA neskôr, zaväzuje sa spoločnosť ACTIVA dodať objednaný tovar vo vyššie uvedených lehotách plynúcich od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po dni prijatia objednávky.

3. Termíny dodania mimokatalógového tovaru, ktorý nie je uvedený v katalógu (napr.: vizitky, pečiatky, hlavičkový papier a pod.), sa stanovujú dohodou v závislosti od charakteru výroby.

4. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť ACTIVA vždy odovzdá kupujúcemu dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Kupujúci je povinný po skontrolovaní počtu kartónov a po skontrolovaní číselnej zhody týchto kartónov s číslom dodacieho listu (viď. Článok VIII. “Reklamácie a záručná lehota”) na dodací list čitateľne uviesť meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu preberajúceho, tento dodací list podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak kupujúci neurobí, je spoločnosť ACTIVA oprávnená odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.

5. Ak pri preberaní zásielky vyplácanej v hotovosti nadobudne vodič podozrenie z nepravosti bankovky na základe kontrolných mechanizmov, ktoré má k dispozícii, má právo túto peňažnú hotovosť odmietnuť a zásielku neodovzdať.

6. Kupujúci je povinný spoločnosť ACTIVA neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť ACTIVA nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto bodu.

7. Spoločnosť ACTIVA na základe plnenia vyplývajúceho z objednávky kupujúceho vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý kupujúcemu odovzdá pri odovzdaní tovaru spolu s dodacím listom. V prípade objednávky, ktorá je kupujúcemu dodávaná na niekoľko častí (ďalej len čiastočné plnenie), odovzdá ACTIVA kupujúcemu daňový doklad – súhrnnú faktúru až pri poslednej dodávke tovaru daného plnenia spolu s kópiami všetkých dodacích listov týkajúcich sa daného plnenia. Táto súhrnná faktúra však bude spoločnosťou ACTIVA vystavená iba za podmienky, že od prvého čiastočného plnenia k poslednému čiastočnému plneniu týkajúceho sa tej istej objednávky kupujúceho neuplynie lehota dlhšia ako 15 kalendárnych dní, alebo nepresiahne obdobie jedného kalendárneho mesiaca. V opačnom prípade vystaví spoločnosť ACTIVA kupujúcemu daňový doklad – súhrnnú faktúru vždy najneskôr do 15-tich dní od uskutočnenia prvého čiastočného plnenia, alebo ku poslednému pracovnému dňu mesiaca, v ktorom bolo uskutočnené čiastočné plnenie, podľa toho, čo nastane skôr. To má za následok, že k jednej objednávke kupujúceho môže byť v prípade čiastočného plnenia realizovaného v rozpätí dlhšom ako 15 kalendárnych dní alebo na prelome kalendárnych mesiacov vystavených viacero daňových dokladov – faktúr. Kupujúcemu, ktorý poskytol spoločnosti ACTIVA písomný súhlas, zašle spoločnosť ACTIVA daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe vo formáte PDF na e-mail zákazníka poskytnutý v písomnom súhlase.

8. Každý daňový doklad - faktúra bude obsahovať okrem ďalších, zákonom stanovených náležitostí, tiež tieto údaje:

a) Označenie a číslo faktúry.

b) Názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH predávajúceho a kupujúceho, údaje o zápise v obchodnom registri (súd, oddiel, číslo vložky).

c) Bankové spojenie predávajúceho.

d) Dátum splatnosti kúpnej ceny.

e) Popis dodaného tovaru a jeho množstvo.

f) Číslo objednávky kupujúceho, ak ho kupujúci zadá.

g) Cena bez DPH, DPH, celkovú čiastku k úhrade.

h) Číslo príslušného dodacieho listu.

 

9. Kupujúci je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť (t.j. preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti ACTIVA originál vystavenej faktúry), ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo chýbajú vo faktúre niektoré z náležitostí. Spolu s vráteným originálom faktúry je kupujúci povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra vykazuje. V prípade, že je faktúra skutočne vystavená chybne, spoločnosť ACTIVA vystaví kupujúcemu novú faktúru. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na pôvodnej faktúre je dotknutá iba v prípade, že chyba faktúry spočíva v nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti v takom prípade beží od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

10. V prípade vyžiadanej opravy daňového dokladu zákazníkom na iný právny subjekt, alebo rozdelenie daňového dokladu inak ako bolo uvedené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť spoločnosti ACTIVA administratívny poplatok (10 EUR bez DPH).

11. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dodaného tovaru zo strany kupujúceho od spoločnosti ACTIVA.

12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného spoločnosťou ACTIVA.

13. Kupujúci, ktorý vráti objednaný tovar alebo len jeho časť, stráca nárok na darček/y vzťahujúce sa k danej objednávke či k danému tovaru. V prípade, že kupujúci tento/tieto nepoužitý/é nepoškodený/é a nerozbalený/é darček/y nevráti spolu s vráteným tovarom alebo jeho časťou, bude výška dobropisu takéhoto kupujúceho automaticky znížená o cenu predmetného/predmetných darčeka/darčekov. Cenu darčeka/darčekov jednostranne stanovuje spoločnosť Activa Slovakia s.r.o. Kupujúci, ktorí majú neuhradené záväzky po splatnosti voči spoločnosti Activa Slovakia s.r.o. strácajú nárok na uvedené darčeky.

VIII. Reklamácie a záručná lehota

1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať počet kartónov, skontrolovať číselnú zhodu týchto kartónov s číslom dodacieho listu a prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácii je kupujúci povinný vady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.

2. Kupujúci má právo vrátiť doposiaľ nepoužitý tovar, s výnimkou mimokatalógového tovaru ako aj s výnimkou tovaru upraveného podľa jeho priania, do 7 dní odo dňa dodania tovaru v prípade kancelárskych potrieb a do 48 hodín odo dňa dodania tovaru v prípade kancelárskej techniky a občerstvenia, avšak iba za podmienok, že tovar je vrátený zjavne nepoužitý a nepoškodený, v neporušenom a neotvorenom originálnom obale.

3. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo, bez ohľadu na druh dodávaného tovaru, od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa dodania tovaru. Právo odstúpiť od zmluvy však kupujúci nemá, ak je dodávaný tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, alebo podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, alebo sa jedná o mimokatalógový tovar.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) na poskytovanie služieb, pokiaľ ich plnenie bolo so súhlasom kupujúceho započaté pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) na poskytnutie služieb, ktoré boli kupujúcim spotrebované alebo využité

c) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli spoločnosti ACTIVA a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy

d) na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho

e) na dodávku tovaru podliehajúceho rýchlej skaze ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom

f) na dodávku tovaru v uzavretom obale, z ktorého kupujúci tovar vyňal a z hygienických dôvodov tento tovar nie je možné vrátiť

g) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak kupujúci porušil ich pôvodný obal

h) na dodávku novín, periodík alebo časopisov

i) spočívajúcej v hre alebo lotérii

j) na opravu alebo údržbu vykonanú na mieste určenom kupujúcim na jeho žiadosť

k) na ubytovanie, dopravu, stravovanie alebo využitie voľného času, pokiaľ spoločnosť ACTIVA tieto plnenia poskytuje v určenom termíne

l) na dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

5. Právo vrátiť tovar podľa čl. VIII. bod 2. a bod 3. musí kupujúci uplatniť u spoločnosti ACTIVA písomne najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty. Kupujúci je povinný tovar vrátiť nepoužitý, nepoškodený a v originálnom, neporušenom balení. Spoločnosť ACTIVA zaistí odvoz vráteného tovaru. Ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že spoločnosť ACTIVA je oprávnená požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s odstúpením od zmluvy a náhradu škody, v prípade, ak kupujúci prevzal od spoločnosti ACTIVA tovar bez zjavných vád a v požadovanom stave, množstve a akosti. Kupujúci sa zaväzuje takto vyčíslené náklady a škodu spoločnosti ACTIVA uhradiť v lehote do 10 dní od doručenia výzvy na ich úhradu.

6. Spoločnosť ACTIVA je oprávnená preskúmať tovar vrátený kupujúcim za účelom zistenia, či nebol vrátený tovar poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný a to v lehote do 5 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru zo strany kupujúceho podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku. V prípade, že je vrátený tovar v poriadku, je spoločnosť ACTIVA povinná vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu a to v lehote do 14 dní odo dňa skončenia lehoty určenej na preskúmanie stavu tovaru, pokiaľ kupujúci kúpnu cenu za tovar zaplatil. V prípade, že kupujúci kúpnu cenu za tovar spoločnosti ACTIVA nezaplatil, bude kupujúcemu vystavený dobropis a vzájomný zápočet pohľadávok.

7. Právo vrátiť tovar sa vzťahuje výhradne na tovar štandardne ponúkaný v katalógu spoločnosti ACTIVA.

8. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 12 mesiacov, pokiaľ nie je výrobcom stanovená záručná doba odlišná. Pre občerstvenie, kancelársku techniku a spotrebný materiál k výpočtovej technike však platí vždy záručná doba daná výrobcom uvedená na obale tohto tovaru. Individuálna záručná doba je vždy uvedená v katalógu spoločnosti ACTIVA alebo na http://obchod.activa.sk v popise konkrétneho tovaru.

9. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, uplatňuje sa záručná doba 24 mesiacov, resp. 8 dní ak sa jedná o predaj potravinárskeho tovaru. Ak je na obale dodávaného tovaru alebo v návode k tomuto tovaru pripojenom vyznačená lehota k použitiu veci, skončí záručná doba tohto tovaru uplynutím tejto lehoty.

10. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, resp. potvrdením dodacieho listu. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá spoločnosť ACTIVA (reklamačné konanie, opravy a pod.). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

11. Záručná doba sa vzťahuje výlučne na výrobné vady tovaru alebo iné skryté vady, ktoré neboli spôsobené mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru na iný účel ako je určený, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov. Záručná doba sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol poškodený v dôsledku toho, že nebol skladovaný odporúčaným a vhodným spôsobom v závislosti od povahy predmetného tovaru. Tovar musí byť používaný iba k prvotnému účelu tak, ako je to zrejmé z popisu tovaru prípadne z návodu na použitie. Po dobu záručnej lehoty nesmie byť tovar akokoľvek upravovaný a nesmú byť porušené ochranné prvky tovaru ak nejaké má. V opačnom prípade záruka na tovar zaniká.

12. Spoločnosť ACTIVA zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vád. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby spoločnosť ACTIVA bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedla do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To však neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

13. Reklamácia musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, názov a katalógové číslo reklamovaného tovaru, množstvo vadného / chýbajúceho tovaru, popis vady alebo spôsobu, ktorým sa vada prejavuje, dátum prevzatia reklamovaného tovaru a číslo príslušného dodacieho listu / faktúry – daňového dokladu / objednávky, dátum reklamácie.

14. Reklamáciu, ktorú spoločnosť ACTIVA uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr však do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany spoločnosti ACTIVA je tiež poskytnutie nového plnenia. Spoločnosť ACTIVA je oprávnená neuznať reklamáciu, ktorá nebola kupujúcim uplatnená včas.

IX. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

1. Osobné údaje sú spracovávané a využívané v súlade tak s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.), tak i európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).

2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude spracovávať jeho osobné údaje, ktoré na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy predávajúcemu poskytol. Jedná sa najmä o nasledujúce údaje: meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje oznámené kupujúcim pre potreby predávajúceho k naplneniu účelu kúpnej zmluvy (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude spracovávať osobné údaje pre účely zasielania obchodných oznámení na základe oprávneného záujmu správcu.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri internetovej objednávke uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Jedná sa o externé spoločnosti, ktoré zabezpečujú podporné služby ako je napr.  platobný styk, doprava alebo hromadné zasielanie obchodných oznámení. Predávajúci nemá úmysel odovzdať osobné údaje do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii.

6. Osobné údaje získané na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy budú spracovávané po dobu nevyhnutnú pre splnenie právnej povinnosti predávajúceho, teda najmenej po dobu stanovenú zákonom č. 222/2004 Z. z. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, menovite podľa ustanovenia § 76 predmetného zákona. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Osobné údaje pre účely ponúkania ďalšieho tovaru z ponuky http://obchod.activa.sk budú spracovávané po dobu trvania obchodnej spolupráce, najdlhšie však 3 roky od jej ukončenia. Zo zasielania sa kupujúci môže kedykoľvek odhlásiť buď v rámci obchodného oznámenia alebo zaslaním e-mailu so žiadosťou o odhlásenie na adrese predaj@activa.sk Odvolanie tohto súhlasu nemá vplyv na dodávku tovaru či služieb.

8. Kupujúci má právo požadovať informáciu o rozsahu a účele spracovania jeho osobných údajov, právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu. V určitých prípadoch mu patrí právo na vymazanie osobných údajov. Kupujúci má ďalej právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov na ním zvoleného správcu / spracovateľa osobných údajov.

9. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: - požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, alebo - požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

10. Kupujúci súhlasí s používaním cookies, tzn. malých textových súborov, ktoré sa ukladajú v počítači alebo v inom koncovom zariadení kupujúceho umožňujúce prístup k internetu, a ktoré predávajúci využíva na zlepšenie funkčnosti a použiteľnosti internetových stránok spoločnosti kupujúcim, za predpokladu, že si kupujúci sám ich vymazanie nenastaví v nástrojoch svojho prehliadača. Viac o cookies.

X. Doručovanie

1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na adresu jeho elektronickej pošty.

2. Správa je doručená:

- v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

- v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

- v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) odmietne zásielku prevziať,

- v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s nákupom tovaru z katalógu spoločnosti ACTIVA, ktorý je určený výhradne pre podnikateľské subjekty, t.j. pre fyzické a právnické osoby. Pre dodávku mimokatalógového tovaru, ktorý nie je v katalógu spoločnosti ACTIVA uvedený, sa tieto VOP použijú iba podporne v otázkach, ktoré nie sú medzi spoločnosťou ACTIVA a kupujúcim dojednané individuálne.

2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou ACTIVA a kupujúcim môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých, vylúčené.

3. V prípade rozporu medzi týmito VOP a VOP uvedenými na internetových stránkach spoločnosti ACTIVA www.activa.sk alebo http://obchod.activa.sk, sú rozhodujúce VOP uvedené na stránkach spoločnosti ACTIVA www.activa.sk.

4. Právne vzťahy medzi spoločnosťou ACTIVA a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

5. Pokiaľ vzťah medzi spoločnosťou ACTIVA a kupujúcim obsahuje medzinárodný prvok, vtedy platí, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2020.

Aktuálna platná verzia VOP je vždy zverejnená na www.activa.sk alebo https://obchod.activa.sk.